top of page

ฐานข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา

กิจกรรม PowerPoint ร้อยกลเกม
ชวนครูสร้างไอเท็มปลุกผู้เรียน

S__32260098_edited.jpg

กิจกรรม Active Learning
เรียนและวัดผลอย่างไร ในศตวรรษที่ 21

bottom of page